מדיניות ביטולים
ורדי-היופי שבך | מדיניות ביטולים
תקנון מדיניות שינוי או ביטול עסקה
 • בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981
 • בכפוף לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א – 2010
 • בכפוף לתקנון אתר "ורדי – היופי שבך" (להלן ורדי)
מדיניות שינויים או ביטולים והחזרות טובין:
 1. על הרוכש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו, ולערוך השוואה לצורך התאמה בין ההזמנה ובין החשבונית שנשלחה לו בעת הרכישה.
 2. למעט בגין סוגי מוצרים שיפורטו להלן, ולמעט בגין מוצרים שנרכשו במסגרת מבצע מסוים, הרוכש יהיה רשאי לבטל את ההזמנה בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצרים, בכפוף להחזרת המוצרים כשהם סגורים ובאריזתם המקורית כשזו לא נפתחה ו/או לא נפגמה, וכי לא נעשה בהם כל שימוש ולא נגרם להם כל נזק. כל זאת ועוד בכפוף להצגת חשבונית המעידה על עצם קיום ביצוע ההזמנה ו/או הוכחה אחרת לגבי עצם קיום ביצוע העסקה ו/או מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום (אשראי, מזומן וכיוצ”ב).
 3. על אף האמור לעיל, מוצר הנרכש כחבילה/ערכה אחת (אם המוצר ניתן להחזרה, ראו לעיל) יוחזר כחבילה. אין להחזיר מוצרים בודדים המרכיבים את החבילה.
 4. שינוי הזמנה על ידי הרוכש יהיה בכפוף להסכמת ורדי ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי ו/או ביטול הזמנה יתבצעו באמצעות מסרון/ווטסאפ לטלפון בלבד. ורדי תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל הזמנה, מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, וזאת אף אם המשתמש כבר קיבל הודעת דוא”ל על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה לאחר קבלת אישור בדוא”ל תימסר לרוכש באמצעות מסרון/ווטסאפ לטלפון ו/או דוא"ל, ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי ורדי בגין ביטול העסקה על ידה.הרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי מורדי בגין הביטול ו/או השינוי כאמור.
 5. במקרה של ביטול הזמנה על ידי ורדי, יזוכה הרוכש בתשלום סכום ההזמנה ובמקרה של שינוי שאושר על ידי ורדי, יחויב או יזוכה הרוכש, בהתאמה, בהתאם להזמנה ששונתה. ורדי רשאית לחזור בה מקיום חוזה רכישה שבין הרוכש לבין ורדי וזאת בהינתן הודעה לרוכש, עקב טעות קולמוס או שגיאה טכנית אחרת.
 6. במקרה של ביטול הזמנה על ידי הלקוח לאחר שקיבל לידיו בפועל את המוצרים שרכש – על חובת הלקוח להחזיר את המוצרים כשהם בתוך אריזתם המקורית, סגורים הרמטית ללא פגם כלשהו ולא נעשה בהם כל שימוש.
 7. בעת החזרת המוצר/ים על ידי הלקוח, ללקוח האפשרות לבקש מורדי שתספק עבורו שליח מטעמה, והכל על מנת לאסוף את מוצרי הרכישה המבוטלת. השירות כרוך בעלות משלוח. כמו כן ומבלי לגרוע ברישא של סעיף זה, איסוף מוצרי הרכישה להחזרה על ידי שליח מטעמה של ורדי הינו בכפוף לאישור ורדי שאכן תכולת מוצרי הרכישה, אכן ניתנת להחזרה.
 8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת ורדי ו/או בעלי האתר ו/או מי מטעמם, ימנעו את מתן השירות ו/או את מכירת המוצרים ו/או אספקתם ו/או הובלתם, במישרין ו/או בעקיפין, לרוכש ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישת, אספקת והובלת המוצרים ושימושם ובכלל זה לא תהיה לורדי כל אחריות בקשר עם האירועים שלהלן, אשר בהתקיים מי מהם, תהא ורדי רשאית להודיע על ביטול הרכישה כולה או מקצתה;
 9. במקרה שנפלה טעות, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו, לא תחייב טעות זאת את ורדי.
 10. אם חלה טעות בהדפסה ו/או בתיאור המוצר ו/או השירות ו/או בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים על ידי הרוכש.
 11. אם ארעה תקלה בתקשורת אשר גרמה לשיבוש כלשהו בביצוע העסקה.
 12. במקרה של כוח עליון ו/או פעולות איבה ו/או פעולות מלחמה ו/או טרור, המונעים את המשך המכירה ו/או את המשך ביצוע ההזמנה באתר ו/או את אספקת המוצרים.
 13. אם יתברר לורדי כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכש ו/או צד ג’ כלשהו ו/או שהרוכש ו/או צד ג’ כלשהו מתכוונים לבצע פעילות בלתי חוקית במהלך ביצוע העסקה, ורדי תהיה רשאית למנוע מהמשתמש לבצע את העסקה ואף לתבוע את הרוכש ו/או צד ג’ כלשהו.
 14. בכל אחד מהמקרים המצוינים לעיל, ורדי תודיע לרוכש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, והרוכש יהיה רשאי או לא יהיה רשאי לקבל החזר, בהתאם להוראות הדין.
 15. זכות הביטול על פי תקנון זה תהיה בהתאם לדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981.
 16. ורדי תהיה רשאית לבטל כל עסקה שנעשתה אם יש לה יסוד סביר להניח כי זאת נעשתה תוך כדי הטעיה ו/או שימוש לרעה ו/או ניצול ו/או בזדון ו/או לשם פגיעה ב ורדי ו/או מי מטעמה ו/או בנסיון לכל אחד מאלה ו/או בכל אופן אחר הנוגד את התקנון ו/או את הדין ו/או בכל אופן העלול לגרום לנזק מכל מין וסוג שהוא לורדי ו/או מי מטעמה.ביטלה ורדי עסקה כאמור, תודיע למשתמש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, והוא יהיה רשאי או לא יהיה רשאי לקבל החזר בהתאם להוראות הדין.
 17. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא ורדי בסכום נזק העולה על התמורה ששולמה בפועל על המוצרים שהוזמנו ע”י הרוכש.
 18. זיכוי עבור ביטול עסקה, יתבצע לאחר קבלת המוצרים לידי ורדי ובכפוף לאישור ורדי שתכולת מוצרי הרכישה אכן ניתנים להחזרה.
 19. כל האמור לעיל במצטבר, בתקנון מדיניות שינוי וביטול עסקה – ורדי, הינו כפוף לתקנון אתר ורדי, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.